Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Modix GmbH

Hieronder worden de Algemene Voorwaarden vermeld van:

Modix Belgium GmbH
Uitbreidingstraat 2/8
2600 Berchem
Tel.: +32 3 280 11 80
Telefax: +32 3 280 11 89
E-Mail: info@modix.be
Web: http://www.modix.be

Directors HQ: Silvio Roguljic, Ivica Varvodic
Director Belgium: Didier Van Bouwel

Ondernemingsnummer: BE 0836 424 466

(Hiernavernoemd „Modix“)

Dit document beschrijft de regels van de verbintenis tussen Modix en zijn klanten, die een dienst van Modix in gebruik nemen.

 § 1 Algemene voorwaarden

Dit contract omvat de levering van de betreffende applicatie “Modix System” van Modix. Dit omvat de licentie, support, training, consulting en persoonlijke aanpassingen “customizing” indien van toepassing. Hierbij kunt u de geldende Modix prijslijst per fax, mail of brief bekomen na schriftelijke aanvraag. Elke wijziging van dit contract dient schriftelijk te gebeuren, al dan niet aan de hand van bestaande formulieren van Modix. Online formulieren worden ook aanschouwd als een geldend bewijs. Aanbiedingen van Modix zijn altijd vrijblijvend voor beide partijen, tenzij Modix deze als een verbinding betekent. Tekeningen beelden en merken of andere data zijn niet de verantwoordelijkheid van Modix, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Een overeenkomst, na aanname van Modix, kan tot stand komen per fax, brief of e-mail. Bij het gebruik van een online formulier komt het contract pas tot stand bij het terugzenden van de acceptatie door Modix per fax, brief of mail.

 § 2 Het contract

(1)Vergunningen:

Modix houdt de software op zijn server voor actieve contracten. Modix behoudt alle rechten tijdens de looptijd van het contract over de software als unieke partner, tenzij anders overeengekomen. Modix voorziet een gebruikerstoegang voor het gebruik van de diensten. Door middel van een paswoordbeveiliging wordt de toegang voor de gebruiker opengesteld.

De aansprakelijkheid voor Modix over de toegang tot de gebruikerstool is nihil, maar verzekerd een 98,5% gemiddelde toegangstijd per jaar. Modix kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor zaken die als overmacht kunnen aanzien worden “force Majeur” zoals brand, overstroming, staking, wetgeving of andere zaken. Modix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken of uitblijven van diensten van derde partijen, indien deze van toepassing zijn. Bij een vroegtijdige beëindiging van het contract wordt een schadevergoeding voorzien ter waarde van 24 maanden van het bestaande contract. Modix kan hierbij alle andere geleden schade verhalen op de klant.

(2)Support

Modix beschikt over een support dienst voor elke klant welke een contract heeft die dit omvat. Support vragen kunnen per e-mail, telefoon of fax gesteld worden. Modix staat van maandag tot vrijdag van 9.00u tot 17.00u ter beschikking, behalve op feestdagen. Modix is niet verplicht om antwoorden te geven op vragen die niet met het contract te maken hebben.

Het opgeven van het klantennummer is verplicht voor elke aanvraag. Modix is niet verplicht support te leveren aan klanten die niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan en hiervoor kan de klant geen schadevergoeding van Modix eisen. Support is een dienstverlening. Een opvolging van supportaanvragen is door Modix niet verplicht.

(3)Training

Indien een training deel uitmaakt van het contract zal deze door een trainer gegeven worden in de lokalen van de klant, het Modix trainingscenter of op een andere locatie. De inhoud van de training is afhankelijk van het systeem en bevat alle informatie aangevraagd in het contract en beschreven in de handleiding. Trainingen omtrent afwijkingen van de beschreven handleiding zijn mogelijk tegen betaling na een schriftelijke aanvraag. Modix houdt zich het recht toe zelf een trainer aan te wijzen. Training is een dienstverlening. Een training uitvoeren is geen verplichting voor Modix.

(4)Consulting

Consulting is geen verplichting voor Modix, maar ken tegen betaling schriftelijk aangevraagd worden.

(5)Persoonlijke aanpassingen

Een persoonlijke wijziging of aanpassing wordt enkel uitgevoerd na aanvaarding van Modix, na een schriftelijke aanvraag en tegen betaling.

Een fotoservice kan tegen betaling voor de klant voorzien worden na schriftelijke aanvraag.

(6)Derde partijen

Modix houdt zich het recht toe zelf de leveranciers te kiezen waarmee samengewerkt wordt.

Deze derde partij factureert altijd naar modix, die op zijn beurt de klant factureert. Uitzonderingen hierop worden schriftelijk meegedeeld. Exports of imports van portaalsites worden in deze katern niet aanzien als derde partij.

(7)Beschikbaar stellen van gegevens

Vanaf een contract tot stand gekomen is tussen de partijen, zijn de gegevens uit het systeem van Modix onderworpen aan:

1)De klant is gerechtigd, zelfstandig de inhoud van de software te vullen, in- en exportlinks aan of uit te schakelen en de frequentie in te stellen.

2)Data wordt overgedragen wanneer de portaalsite het toelaat.

3)Modix draagt geen verantwoordelijkheid voor de overgenomen data en de kwaliteit hieromtrent.

4)Het is verboden om data over te dragen naar een 3de partij via een portaalsite zonder schriftelijk akkoord van Modix. Dit geld in het bijzonder voor het doorsturen van data naar een verdere portaal.

(8)Domeinnamen (internetadres), hosting en e-mail

Domeinnamen worden van een nationale erkende leverancier afgenomen. Modix wordt aanzien als tussenpersoon tussen de erkende leverancier en de klant, indien dit onderdeel uitmaakt van het contract. Modix heeft geen invloed op de domeinvrijgave en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Modix garandeert een beschikbaarheid van zijn server binnen de actuele techniektoestand van 98,5% gemiddeld op jaarbasis, uitgezonderd indien er van overmacht kan gesproken worden.

Een schadevergoeding voor het niet bereikbaar zijn van de server kan niet van Modix geëist worden. Modix kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde weergave van gegevens en zal hierbij de markt van internetbrowsers volgen om een zo goed mogelijke weergave te verzekeren. Modix kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor inbreuken tegen de wet op copyright en het gebruik van gegevens in de ruimste zin van het woord. Voor de verzekering van de service omtrent e-mail adressen wordt er gewerkt met een externe leverancier.  

 § 3 Rechten en plichten van Modix

De door Modix vermelde termijn van het contract is vastgesteld, indien niet anders schriftelijk gemeld.

Alle toegezegde diensten en termijnen zijn onder voorbehoud van juistheid en rechtsgeldigheid. Gedeeltelijke oplevering van gegevens aan Modix is niet toegelaten.

De code van de website en van het systeem blijft ten allen tijde eigendom van Modix. Modix behoudt zich het recht om diensten en producten ten allen tijden aan te passen. Geleverde beelden of materiaal door Modix blijft eigendom van Modix.

 § 4 Rechten en plichten van de klant

De klant is verplicht alle medewerkleveringen uit te voeren binnen de daarvoor voorziene termijn, zodat Modix zich aan de gestelde leveringstermijnen kan houden. Voor laattijdige leveringen kan Modix een schadevergoeding eisen.

De klant is verplicht om bij oplevering door Modix alle data te controleren op fouten. Bij niet bevestigen van deze controle naar Modix toe, wordt er al na 1 week na oplevering een automatische acceptatie van het geleverde werk in gang gesteld. Alle opmerkingen dienen schriftelijk meegedeeld te worden welke een nieuwe termijn van 1 week in werking stelt.

De klant verplicht zich ertoe het door Modix toegewezen paswoord strikt geheim te houden en Modix te informeren indien (mogelijk) misbruik kan voorkomen. Schade die Modix oploopt door het onzorgvuldig gebruik van het paswoord zal resulteren in een schadevordering aan de klant.

De klant verzekert dat de inhoud, door de software gepubliceerd, geen inbreuken bevat tegen de geldende wetten of geldende overeenkomsten. Modix is niet verantwoordelijk voor aansprakelijkheid van derden omtrent de inhoud door de klant gepubliceerd.

Tijdens de looptijd van het contract dienen wijzigingen schriftelijk aan Modix worden meegedeeld. Hieronder behoort ook het verlies van de domeinnaam.

Inbraken tegen de verplichtingen van de klant geven Modix het recht toegang tot de software/diensten te weigeren. Alle documenten en digitalen dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de klant. Alle rechten, in het bijzonder herdrukken, kopiëren of delen daaruit blijven voorbehouden voor Modix.

 § 5 Prijzen, betalingstermijnen en looptijd van het contract

Alle prijzen zijn nettoprijzen, welke aan de geldende belastingen onderworpen zijn.

Alle extra diensten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Werkuren worden per 0,5u gerekend. Begonnen 0,5u worden als een vol 0,5u aangerekend. Wachturen worden aangerekend alsook overnachtingen, verplaatsingskosten aan 0,5 € per gereden kilometer. Deze zijn enkel van toepassing indien de klant in zijn verplichting tekort komt.

Beëindiging van het contract is onmogelijk in de eerste 4 maanden en dient schriftelijk 1 maand voor de verjaardag van het contract gemeld te worden. Opdrachten in uitvoering tijdens een opzegging worden volledig aangerekend. Een prijsverhoging binnen de eerste 4 maanden van het contract zijn uitgesloten. Wanneer het contract niet schriftelijk wordt verbroken, minimum 1 maand, voor de contractverjaring, wordt het contract automatisch verlengd met een jaar.

Elke factuur dient binnen de geldige 30 dagen betaald te worden. Alle afwijkingen hieromtrent mogen enkel schriftelijk op het contract worden meegedeeld.

Bij een niet tijdige betaling zullen alle extra kosten in rekening worden gebracht van de klant. Dit omvat rappelkosten, incasso en/of andere gerelateerde kosten.

 § 6 Vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens

Modix waarborgt dat de persoonlijke gegevens van de klanten op een zo goed mogelijke manier worden beschermd. De medewerkers van Modix zijn onderhevig aan zwijgplicht omtrent deze data. Modix wil hierbij zijn klanten uitdrukkelijk informeren dat data in open netwerken zoals het internet niet altijd beschermd kunnen worden. Andere gebruikers van het internet zijn technisch capabel om bezoekersverkeer en andere data te controleren.

Modix behoudt het recht bij gerechtelijke onderzoeken deze persoonlijke data aan de betreffende instantie vrij te geven. Modix behoudt zich het recht toe om op beurzen, conferencies en andere evenementen zoals ook in persmededelingen, voor studies, de website en het materiaal, de merken, namen, logo’s, handelsmerken en slogans van de klanten te gebruiken als referentiemateriaal.

 § 7 Slotbepalingen

Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving, alsook onderworpen aan de wetgeving omtrent goederenverkoop van de verenigde naties (VN kooprecht).

Indien niet anders beschreven, is de toegewezen rechtbank deze van de plaats van de hoofdzetel van Modix België.

Modix is gemachtigd, de rechten en plichten tussen Modix en de klant overeengekomen, volledig of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Dit wordt aan de klant in tekstvorm minstens 4 weken voor de uitvoering gemeld.